homecontactsite map

Ogłoszenia

 

 

Kraków, dnia 10 czerwca  2013 r.

 

 

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników spółki AD Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem przy ul. Makuszyńskiego 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem  KRS 0000330220.

Działając imieniem Komplementariusza - spółki Ad Engineering sp. z o.o. niniejszym zawiadamiam o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników spółki Ad Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialność spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 10-07-2013 na godzinę 10:00 w Krakowie przy ul Prądnicjiej 12, 30-002 Kraków w Kancelarii Notarialnej Piotr Mierniczek.

Ustalono następujący porządek obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników:

1)      Otwarcie Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

5)       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia komplementariuszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.02.2012 r. do 31.12.2012 r.,

6)      Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

7)      Zamkniecie obrad.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie kompleksowej oferty na realizację projektu „Stworzenie systemu B2B dającego możliwość automatyzacji procesów biznesowych w firmie AD ENGINEERING Sp. z o. o":

AD Engineering Sp. z o.o. jest "spółką matką" w ramach ENGINEERINGGROUP.

Misją naszej grupy jest wzorcowa i kompleksowa obsługa inwestycji oraz ciągłe podnoszenie i wdrażanie nowych, wyższych standardów. Nasze kompetencje bazują na doświadczeniu kadry managerskiej i inżynierskiej. W naszych realizacjach opieramy się na wieloletniej praktyce poszczególnych firm, które wchodzą w skład ENGINEERINGGROUP.


AD Engineering tworzy zespół osób, które zarządzały inwestycjami na stanowiskach decyzyjnych o budżecie przekraczającym niejednokrotnie kilkadziesiąt milionów złotych. Należy nadmienić również, że w naszych szeregach znajdują się studenci i absolwenci najlepszych uczelni w Polsce.


W wybranych inwestycjach proces obsługi rozpoczynamy na etapie projektu architektonicznego, wraz z obsługą formalną. Od tej pory jesteśmy w nim obecni aż do zakończenia, realizując wybrane zakresy prac z naszej szerokiej oferty.

Nowe kierunki rozwoju ENGINEERINGGROUP to ekotechnologia oraz automatyka i robotyka przemysłowa.

Termin realizacji projektu z wykonawcą:

Za datę rozpoczęcia projektu uważa się datę podpisania umowy z wykonawcą.

Za datę zakończenia realizacji projektu uważa się 31.05.2013 roku.

OPIS ZAMÓWIENIA

W ramach poszczególnych etapów realizacji projektu podano szacowaną ilość godzin pracy zewnętrznej firmy informatycznej oraz ilość licencji/sprzętu

Etap I - realizowany z wykonawcą od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2012

1.       Analiza przedwdrożeniowa systemu - jej celem będzie określenie potrzeby firmy AD Engineering Sp. z o.o. z punktu widzenia współpracy i wymiany danych na platformie B2B, (mapy procesów realizowanych z współpracującymi przedsiębiorstwami i ustalenie powiązań i wzajemnych zależności między procesami) Wypracowane rozwiązania staną się podstawą do prac konfiguracyjnych i dostosowawczych przy budowie platformy B2B oraz systemu CDN XL W analizie przedwdrożeniowej zostaną także zawarte zalecenia co do infrastruktury technicznej (serwer, oprogramowanie serwerowe i bazodanowe. (min.130 h)

2.       Zakup serwera wraz z niezbędnym osprzętem

Parametry minimum serwera oraz osprzętu:

 • procesor: 2 szt. Intel Xeon - czterordzeniowy procesor 64-bitowy, o częstotliwości taktowania 2,26 GHz;
 • pamięć RAM 18 GB;
 • kontroler pamięci masowej: typ Smart Array Memory Controller, (RAID 0/1/1+0/5/5+0)
 • dysk twardy:4 szt. 146 GB - wewnętrzny dysk 3.5 cala o pojemności 146 GB,
  podłączany za pomocą złącza SAS, transferem danych 3 GB/s;
 • zasilacz 2 szt. x 750 Wat;

Osprzęt minimum serwerowy i sieciowy:

 • Zasilacz awaryjny podtrzymujący napięcie (UPS) - 1 szt. o mocy 950 Wat;
 • Switch - 48 port 10/100/100 - 1 szt.
 • Patch Panel 48 port 10/100/100 - 1 szt.
 • Access Point Wi Fi - 1 szt.
 • Router xDSL Rack - 1 szt.
 • Listwy antyprzepięciowe - 3 szt.
 • Kable ekranowe kat. 6e - 48 szt.

 

3.       Oprogramowanie serwerowe i bazodanowe wraz z usługą konfiguracji

Oprogramowanie bazodanowe:

 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard - 5 użytkowników

Oprogramowanie serwerowe:

 • Microsoft Windows OEM Server 2008 R2 Standard - 5 użytkowników
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard - 5 użytkowników

 

4.       Zakup oprogramowania CDN XL do zarządzania procesami wewnętrznymi:  zarządzanie księgowością (1 sztuka), zarządzanie środkami trwałymi (1 sztuka), rozliczenia kadrowo-płacowe (1 sztuka), administrator (3 sztuki).

5.       Zakup oprogramowania klasy ERP do obsługi procesów zewnętrznych: reklamacje (4 sztuki), zarządzanie zamówieniami (4 sztuki), Zarządzanie budowami (1 sztuka), administrator (9 sztuk).

 

Etap II od 1 grudnia 2012 roku do  31 maja 2013 roku.

1.       Wdrożenie i konfiguracja systemu CDN XL do obsługi procesów zewnętrznych (  zarządzanie księgowością, zarządzanie środkami trwałymi, rozliczenia kadrowo-płacowe)- instalacja oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych. Ustalenie parametrów pracy oprogramowania, poziomy dostępu użytkowników, rodzaje podręcznych raportów/analiz, parametry wymiany danych pomiędzy modułami systemu. (322 h)

2.       Wdrożenie i konfiguracja systemu CDN XL do obsługi procesów wewnętrznych reklamacje, zarządzanie zamówieniami, zarządzanie budowami - instalacja oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych. Ustalenie parametrów pracy oprogramowania, poziomy dostępu użytkowników, rodzaje podręcznych raportów/analiz, parametry wymiany danych pomiędzy modułami systemu (min.168 h)

3.       Zakup aplikacji umożliwiającej przesyłanie danych z wykorzystaniem standardowych formatów komunikatu EDI wraz z instalacją - umożliwienie automatycznej wymiany informacji i dokumentów handlowych (zamówień, faktur w formacie zgodnym z powszechnymi standardami dokumentu elektronicznego) - 1 szt.

4.       Weryfikacja zgodności wymiany danych pomiędzy wnioskodawcą a współpracującymi przedsiębiorstwami - wypracowanie pakietów danych trafiających do systemów współpracujących przedsiębiorstw w akceptowalnym formacie. Weryfikacja stosowanych przez system współpracującego przedsiębiorstwa formatów importowanych/eksportowanych i ich zgodności ze standardem EDI. Opracowanie listy niezbędnych łat programistycznych i założenia do stworzenia interfejsów umożliwiających integrację danych z systemami partnerów biznesowych - Comarch CDN Optima oraz Symfonia (min.210 h)

5.       Opracowanie interfejsów programistycznych umożliwiających integrację danych w zakresie procesów biznesowych (koordynacja i weryfikacja etapów przedsięwzięć -projektów, składanie zamówień - zleceń, rozliczanie transakcji - uzgodnienia rozrachunków) pomiędzy wnioskodawcą a współpracującymi przedsiębiorstwami - zapewnienie automatyzacji procesów biznesowych poprzez umożliwienie wymiany danych bezpośrednio między systemami AD Engineering Sp. z o. o. i współpracującymi przedsiębiorstwami. Stworzenie łat programistycznych i interfejsów, które umożliwią integrację danych i przesyłanie dokumentów bezpośrednio między systemami. Stworzenie elektronicznych wersji dokumentów, zapewnienie zgodności formatów eksportu/importu danych ze standardem EDI (min.462 h)

6.       Testy interfejsów programistycznych pomiędzy wnioskodawcą a współpracującymi przedsiębiorstwami - identyfikacja błędów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. Uchwycenie ewentualnych wyjątków wymagających szczególnej obsługi pojawiających się na etapie testowania systemu. Testowanie bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań i ich niezawodność i stabilność (min.84 h)

7.       Doradztwo techniczno - informatyczne podczas uruchomienia platformy B2B (w tym audyt bezpieczeństwa) - wprowadzenie i uruchomienie platformy B2B u Wnioskodawcy. Rozpoznanie szczelności systemu i bezpieczeństwa informacji w fazie właściwej eksploatacji systemu B2B oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń oraz uruchomienie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych związanych z przetwarzaniem danych w ramach systemu (min.49 h)

8.       Szkolenia specjalistyczne z obsługi B2B - min. 8 dni

 

Projekt będzie zlokalizowany w siedzibie firmy AD ENGINEERING Sp. z o.o. przy ulicy K. Makuszyńskiego 4 w Krakowie.

 

Firma AD ENGINEERING Sp. z o.o. nie będzie ponosić dodatkowych kosztów związanych z dojazdem, bądź zakwaterowaniem pracowników firmy realizującej projekt.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- wartość oferty w PLN (netto i/lub brutto),

- termin ważności oferty.

Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Złożona oferta musi być kompletna.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej ani oferty wariantowej.

Wskazane jest, aby oferta zawierała także inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście.

Termin składania ofert upływa w dniu: 29 sierpnia 2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena (100%)

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Piotr Pociecha

Kraków, dnia 03 lipiec  2013 r.

 

 

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników spółki AD Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem przy ul. Makuszyńskiego 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem  KRS 0000330220.

Działając imieniem Komplementariusza - spółki Ad Engineering sp. z o.o. niniejszym zawiadamiam o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników spółki Ad Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialność spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 01-08-2013 na godzinę 11:00 w Krakowie przy ul Prądnicjiej 12, 30-002 Kraków w Kancelarii Notarialnej Piotr Mierniczek.

Ustalono następujący porządek obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników:

1)      Otwarcie Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

5)       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia komplementariuszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.02.2012 r. do 31.12.2012 r.,

6)      Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

7)      Zamkniecie obrad.