Architektura / Budownictwo

AD Engineering prowadzi szerok─? dzia??alno??─? na rynku projektowo-budowlanym. Nasi projektanci zdobywali do??wiadczenie na budowach oraz biurach projektowych. Posiadamy niezb─?dne uprawnienia projektowe i wykonawcze. Na sta??e wsp????pracujemy z bran??owymi pracowniami i biurami projektowymi, technologami, kosztorysantami i rzeczoznawcami, dzi─?ki czemu nasze us??ugi s─? kompleksowe, fachowe i terminowe. Na rynku projektowo-budowlanym posiadamy pozytywn─? opini─? o czym ??wiadcz─? referencje.

??wiadczymy us??ugi budowlane w zakresie :

- prowadzenia nadzoru inwestorskiego
- prowadzenia inwestycji w roli inwestora zast─?pczego
- generalnego wykonawstwa inwestycji

??wiadczymy us??ugi projektowe w zakresie:

- budownictwa og??lnego
- budownictwa przemys??owego (hale i budynki produkcyjne)
- budownictwo mieszkaniowe
- budownictwo u??yteczno??ci publicznej - szko??y - obiekty sportowe - hale sportowe, boiska
- projekty bran??owe i technologiczne
- inwentaryzacja i nadzory
- projekty aran??acji i wyko??czenia wn─?trz