O firmie

ADE Engineering Sp. z o.o. jest "sp????k─? matk─?" w ramach ENGINEERINGGROUP.

Misj─? naszej grupy jest wzorcowa i kompleksowa obs??uga inwestycji oraz ci─?g??e podnoszenie i wdra??anie nowych, wy??szych standard??w. Nasze kompetencje bazuj─? na do??wiadczeniu kadry managerskiej i in??ynierskiej. W naszych realizacjach opieramy si─? na wieloletniej praktyce poszczeg??lnych firm, kt??re wchodz─? w sk??ad ENGINEERINGGROUP.

ADE Engineering tworzy zesp???? os??b, kt??re zarz─?dza??y inwestycjami na stanowiskach decyzyjnych o bud??ecie przekraczaj─?cym niejednokrotnie kilkadziesi─?t milion??w z??otych. Nale??y nadmieni─? r??wnie??, ??e w naszych szeregach znajduj─? si─? studenci i absolwenci najlepszych uczelni w Polsce.

W wybranych inwestycjach proces obs??ugi rozpoczynamy na etapie projektu architektonicznego, wraz z obs??ug─? formaln─?. Od tej pory jeste??my w nim obecni a?? do zako??czenia, realizuj─?c wybrane zakresy prac z naszej szerokiej oferty.

Nowe kierunki rozwoju ENGINEERINGGROUP to ekotechnologia oraz automatyka i robotyka przemyslowa.